تمامی کانکتورهای کابلهای تصویر،صدا و برق به همراه آچارهای مخصوص آنها