نوشته‌ها

شمارش تعداد افراد دردوربین های مداربسته

نحوه شمارش تعداد افراد دردوربین های مداربسته

/
(Video Content Analytic) یا به اختصار VCA، به معنای تحلیل محتوای ویدئ…